Creature — Human Knight

Rowan's Battleguard

Rowan's Battleguard
nd
Creature — Human Knight
First strike As long as you control a Rowan planeswalker, Rowan's Battleguard gets +3/+0.
Rowan's Battleguard
nd